OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La marca comercial de Shu xiang actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present Web. Shu xiang, informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de l'organització esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca Shu xiang amb la finalitat de comercialitzar els seus serveis d'ensenyament i consultoria. 

D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, Shu xiang només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que Shu xiang es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors suposats, Shu xiang anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de Shu xiang que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per Shu xiang els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del com és titular Shu xiang podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: 
A l'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT. Raval de Jesús, 3 1r 43201 Reus (Tarragona) . Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Shu xiang en l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per Shu xiang i pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector de l'ensenyament i la consultoria.

Shu xiang és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per Shu xiang amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUE FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè Shu xiang pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web www.shuxiang.es

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a Shu xiang tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Shu xiang col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Shu xiang pot llogar o cedir les dades personals dels usuaris d'aquesta Web, a empreses vinculades al sector de l'ensenyament i/o consultoria, segons l'exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

Shu xiang pot llogar o cedir els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, empreses vinculades al sector de l'ensenyament i/o consultoria, segons l'exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment, Shu xiang envia un e-mail confirmant la creació del compte recentment creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@shuxiang.es.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. Shu xiang no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Shu xiang amb domicili en Raval de Jesús, 3 1r 43201 Reus (Tarragona), i amb la gestió del domini d'Internet www.shuxiang.es, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail info@shuxiang.es. Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca Shu xiang

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEB'S I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

Shu xiang col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal. Shu xiang es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles. Shu xiang recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns Web, les execució de les següents accions:

Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privadesa i intimitat de persones del seu entorn.
Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
Es recomana configurar adequadament el grau de privadesa del perfil d'usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l'usuari.
Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
Es recomana als usuaris emprar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'han de subministrar les dades a desconeguts.
S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual se sol·liciten les dades.
Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
No han de comunicar-se a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicats a tercers i/o desconeguts.

Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les
xarxes socials i eines col·laboratives, ha de preguntar-se als pares o tutors.
S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com a negatives.
Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
Assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
Controlar el perfil d'usuari del menor.
Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.
Les accions proposades també seran aplicable, en la mesura del possible als SMS, MMS o qualsevol servei o producte gestionat per comunicacions via telefònica fixa o mòbil.