Calendari curs 2018 – 2019

Alumnes de nivell inicial: 1 d'octubre de 2018  – 22 de juny de 2019

Resta d'alumnes: 15 de setembre de 2018 - 15 de juny de 2019

 

Vacances:

Nadal:                   23 de desembre de 2018 al 06 de gener de 2019

Setmana Santa:   15 al 22 d'abril de 2019

 

Reglament intern

Inscripció: Per reservar una plaça s’ha de fer efectiva la primera mensualitat. La Direcció es reserva el dret d'anul·lar un curs, prèvia devolució dels imports pagats, si no hi ha un mínim d'alumnes inscrits.

Pagaments: Els pagaments són mensuals. Els alumnes de nivell inicial han d'abonar la mensualitat el primer dia del mes, la resta d'alumnes el dia 15. En cas contrari, l'alumne no podrà assistir a classe. La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes.

Grups: Els grups es formaran amb un mínim de 5 persones, fins a un màxim de 8 estudiants. Si en qualsevol moment del període lectiu el nombre d'estudiants baixa de 5 persones, la quota mensual s'incrementarà (veure l'apartat de "cursos, horaris i preus" per a adults i "cursos per a nens i adolescents").

Assistència i puntualitat: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat.

Baixes: L'alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de 7 dies d'antelació. En cas contrari, haurà d'abonar la quota mensual corresponent al mes en curs.