RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

Shu Xiang actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. Per tant, l'activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la propietària d'aquest domini i que operen amb la marca atenent per a qüestions comercials i administratives en l'adreça següent: Raval de Jesús, 3 1r 43201 Reus (Tarragona).

1. CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Shu Xiang, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions. 

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Shu Xiang no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Shu Xiang no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de Shu Xiang , ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent d'unes altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o no usar malament un vincle, tant a connectar-se a la Web de Shu Xiang, com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web de Shu Xiang.

3. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

• Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la Web.

• Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Shu xiang pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Shu xiang, ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una un altre de venda de productes.

5. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Shu xiang, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Shu xiang no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Shu xiang. Shu xiang, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que Shu xiang realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Shu xiang, així com els continguts vessats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual restant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de Shu xiang. En conseqüència, tots els continguts que es mostres en vàries websites i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Shu xiang, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diverses websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra el sentit del Dret d'Autor i resta, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment d'allò que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirecta, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de Shu xiang. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les quals pertanyen a les autoritzades per Shu xiang, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveix o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. Shu xiang, és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts en la mateixa, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. Shu xiang, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de Shu xiang, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s'entén que autoritzen Shu xiang per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a Shu xiang, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d'aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de Shu xiang. D'acord amb el que s'assenyala en el paràgraf anterior, Shu xiang, resta autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d'observacions, opinions o comentaris com aquests, amb tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Resten prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç portat a terme per Shu xiang per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de Shu xiang, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Shu xiang. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Shu xiang, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. Shu xiang, no assumirà cap mena de responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la  mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., deterceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de Shu xiang.